Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών Erasmus+ για Πρακτική άσκηση 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Καλοκαιρινή Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική άσκηση 2018/2019

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: http://www.jointhecuterasmus.family

H Συνάντηση ενημέρωσης έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

 

 

 

Ενημερωτική συνάντηση για σύνταξη βιογραφικού (CV) και συνοδευτικής επιστολής έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δήλωση Ενδιαφέροντος φοιτητών ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Απριλίου 2019

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS+ Traineeship έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών τους ενώ όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης τους ή είναι επί πτυχίο, πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις από φοιτητές που συμμετείχαν ήδη σε περιόδους τοποθέτησης ή σπουδών θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο αφού ικανοποιηθούν όσοι δεν έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα πιο πριν.
Επιπλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι συμμετοχή του / της σε προηγούμενη τοποθέτηση ή περίοδο σπουδών κάτω από το πρόγραμμα Erasmus θα αφαιρείται από τη μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης που είναι 12 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου zero grant.
Φοιτητές από τo εξωτερικό που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο Erasmus στη χώρα καταγωγής τους θα μπορούν νοουμένου οτι η χώρα καταγωγής τους δεν είναι η μόνιμη χώρα διαβίωσης τους στην οποία ζουν και σπουδάζουν.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, σε πρεσβείες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός από όργανα της Ε.Ε.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι πιο κάτω οργανισμοί και Ιδρύματα της ΕΕ :

https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

22 Απριλίου 2019

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus στο outgoing@cut.ac.cy αναφορικά με τον φορέα Υποδοχής που τους έχει αποδεκτεί, μέχρι τις 22 Απριλίου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα πιο κάτω έντυπα:

Τraining Αgreement for Traineeships

Acceptance Letter

Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρώνονται και να υπογράφονται εκ μέρους των ενδιαφερομένων φοιτητών , και εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας και κατόπιν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy

! Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του οργανισμού υποδοχής του συμπληρωμένου εντύπου Training Agreement, χρειάζεται κοινοποίηση της γραπτής επικοινωνίας που να αναφέρεται στην αποδοχή του φοιτητή/τριας από τον οργανισμό Υποδοχής, επίσης μέχρι τις 22 Απριλίου 2019.

Μετά τις 22 Απριλίου 2019 το έντυπο αποδοχής των φοιτητών εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας, θα αποστέλλεται στους ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS των τμημάτων. Τα τμήματα θα επιλέγουν από τον κατάλογο υποψηφίων τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, βασιζόμενα και στα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Προηγούμενη Συμμετοχή ( σύμφωνα με τις αρχές του Προγράμματος, προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν μετακινηθεί είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση)
  2. Συνάφεια του περιεχόμενου της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών και τις απαιτήσεις του.
  3. Ξένη γλώσσα (πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων της επίσημης γλώσσας του οργανισμού Φιλοξενίας).
  4. Ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ή προηγουμένη τοποθέτηση ή/και περίοδος σπουδών στο εξωτερικό ή στην Κύπρο.
  5. Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί σημαντικό εκ μέρος του προγράμματος και του τμήματος.
  6. Διαθεσιμότητα θέσεων και κατεπέκταση της χρηματοδότησης
  7. Κατανομή θέσων σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα έστω και με μικρότερη χρηματοδότηση

Όσοι επιλέγονται για συμμετοχή από τα Τμήματα τους θα ειδοποιηθούν από το γραφείο Κινητικότητας Erasmus για την υπογραφή της Χρηματοδοτικής Σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια Τοποθέτησης : 2 μήνες
Καμία τοποθέτηση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την έναρξη του ακαδημαϊκου έτους 2019/20.

EΝΑΡΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2018/2019 η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ της 1/6/2019 μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια σε μήνες.

Η διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις ημερομηνίες ταξιδιού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Aφορά μηναίο επίδομα και το εισιτήριο (βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από τη χώρα διαμονής Κύπρος-Λεμεσός, προς τον προορισμό).

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας, θα εξαρτάται από τη χώρα προορισμού.

Τονίζουμε ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος της τοποθέτησης.

Μηνιαίο Επίδομα:

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1770 EUR μηνιαία

 

Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway

 

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group2720 EUR μηνιαία

 

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, Croatia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Iceland, Turkey

 

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group3670 EUR μηνιαία

 

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

Ταξιδιωτικά Έξοδα :

Θα δίνεται χρηματική βοήθεια σύμφωνα με τις πιο κάτω χιλιομετρικές αποστάσεις στα ταξιδιωτικά έξοδα- αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα έντυπα ( εισιτήριο και απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου) και μόνο σε όσους φοιτητές θα έχει εγκριθεί η συμμετοχή.
Για το λόγο αυτό οι φοιτητές, παρακαλούνται να μην προβαίνουν σε αγορά εισιτηρίων προτού γίνουν αποδεκτοί για συμμετοχή από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus/ και το τμήμα τους.

Αποστάσεις σε Km:
Between 100 and 499 KM: 180 EUR
Between 500 and 1999 KM: 275 EUR
Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR
Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR
Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR
8000 KM or more: 1100 EUR
Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον Υπολογιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στην περίπτωση περιόδου πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus το ίδρυμα αποστολής θα παρέχει αναγνώριση καταγράφοντας την περίοδο αυτή στο Παράρτημα Διπλώματος ή/και στην αναλυτική βαθμολογία και όπου αυτό δεν είναι δυνατό στο έντυπο EUROPASS.

Σε ότι αφορά την απαλλαγή από την υποχρεωτική πρακτική άσκηση οι φοιτητές καλούνται να ενημερώσουν τον/την τμηματικό συντονιστή/στρια τους.
Διευκρινίζεται ότι η αναγνώριση της περιόδου και στο έντυπο EUROPASS είναι απαραίτητη για όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα για τους διδακτορικούς φοιτητές που δεν λαμβάνουν Παράρτημα Διπλώματος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ :