Erasmus+ για Νέους Απόφοιτους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ KAI ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν οι νέοι απόφοιτοι, που είναι  εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα σπουδών, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση, και ικανοποίηση των υποχρεώσεων,  οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών με απόφαση της Συγκλήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν για συμμετοχή πριν την αποφοίτηση τους. Θα γίνονται αποδεκτές  ΜΟΝΟ δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιούνται εντός των καταληκτικών ημερομηνιών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν την «Βεβαίωση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών» που ακολουθούν, αφού τους κοινοποιηθεί.

Η ελάχιστη τοποθέτηση αφορά τους 2 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ταξιδίου)

Η μέγιστη τοποθέτηση αφορά τους 12 μήνες ( μη συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ταξιδίου)

Η ελάχιστη και μέγιστη τοποθέτηση είναι κοινή για όλους τους κύκλους σπουδών. Ένας απόφοιτος δικαιούται να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες σε κάθε ένα από τους 3 κύκλους σπουδών.

Θα λαμβάνονται υπόψη και οι προηγούμενες συμμετοχές στην κινητικότητα, και οι μήνες συμμετοχής  θα αφαιρούνται από το σύνολο των 12 μηνών.

Θα δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή.

Η έναρξη και λήξη κάθε ακ. χρονιάς, κατά την οποία πραγματοποιούνται κινητικότητες κάτω από το πρόγραμμα Erasmus, αφορά το διάστημα 1/6- 30/9.

Καμία τοποθέτηση δεν θα πραγματοποιείται πριν ή μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες. Η έναρξη χρηματοδότησης της όποιας τοποθέτησης θα πραγματοποιείται από τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ενδιαφερόμενοι νέοι απόφοιτοι από τo εξωτερικό που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο Erasmus στη χώρα μόνιμης διαμονής τους, θα μπορούν αλλά δεν θα έχουν ψηλή προτεραιότητα.


Διάρκεια Χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης αποφοίτων

Η διάρκεια χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης θα λαμβάνει υπόψη το ύψος της χορηγίας που έχει λάβει το ΤΕ.ΠΑ.Κ,  τον αριθμό δηλώσεων ενδιαφέροντος από τους νέους αποφοίτους, την προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας του ενδιαφερόμενου,  την προτεινόμενη  διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και την περίοδο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου  έναντι του τίτλου σπουδών.

To TE.ΠΑ.Κ θα χρηματοδοτεί σε όλους τους απόφοιτους τη διάρκεια κινητικότητας για διάστημα 3-4 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κριτήρια. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη χορηγία, ή είναι περιορισμένη, η διάρκεια χρηματοδότησης  για τους εγκεκριμένους ενδιαφερόμενους μπορεί να μειωθεί  στο ελάχιστο που είναι οι 2 μήνες, και οι υπόλοιποι μήνες κινητικότητας θα μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα είναι erasmus zero grant graduate student.

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση που πραγματοποιείται έχει ως στόχο την εργοδότηση των αποφοίτων ,αφού έχει προηγηθεί και η σχετική ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕ.ΠΑ.Κ, ( π.χ εργοδότηση αποφοίτων από την ΒΜΙ)  η μέγιστη χρηματοδότηση θα είναι οι 2 μήνες.


Οργανισμός Κατάρτισης

Η Κατάρτιση του επίσημου προγράμματος εργασίας στο έντυπο (Learning Agreement for Traineeships) το οποίο συμφωνείται και υπογράφεται από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη, τον δικαιούχο, τον οργανισμό αποστολής και τον οργανισμό υποδοχής εντός των καταληκτικών ημερομηνιών, και πριν από την αναχώρηση  του νέου απόφοιτου, με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus outgoing@cut.ac.cy

Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, σε πρεσβείες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός από όργανα της Ε.Ε.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι πιο κάτω οργανισμοί  και Ιδρύματα της ΕΕhttp://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Για την έγκριση της τοποθέτησης των ενδιαφερομένων θα ληφθούν υπόψη: 

 • η καταλληλότητα οργανισμού υποδοχής και η σχετικότητα του αντικειμένου τοποθέτησης με το αντικείμενο σπουδών του ενδιαφερομένου
 • η ακαδημαϊκή επίδοση του ενδιαφερομένου καθώς και η γνώση της γλώσσας επικοινωνίας του οργανισμού
 • Το βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί σημαντικό
 • Θα λαμβάνονται υπόψη και οι προηγούμενες συμμετοχές στην κινητικότητα, και οι μήνες συμμετοχής θα αφαιρούνται από το σύνολο των 12 μηνών.
 • Θα δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη συμμετοχή.
 • Θα λαμβάνεται υπόψη κατανομή των θέσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά τμήματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Aφορά μηναίο επίδομα και το εισιτήριο (βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από τη χώρα διαμονής Κύπρος-Λεμεσός, προς τον προορισμό).

Το ποσό της μηνιαίας  υποτροφίας, θα εξαρτάται από τη χώρα προορισμού.

Τονίζουμε ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος της τοποθέτησης.

Μηνιαίο Επίδομα:

-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1:

Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway-750 EUR μηνιαία

-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group2:

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, Croatia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Iceland, Turkey-700 EUR μηνιαία
-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group3:

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia-650 EUR μηνιαία

Ταξιδιωτικά Έξοδα

Θα δίνεται χρηματική βοήθεια σύμφωνα με τις πιο κάτω χιλιομετρικές αποστάσεις στα ταξιδιωτικά έξοδα- αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα έντυπα ( εισιτήριο και απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου) και μόνο σε όσους απόφοιτους θα έχει εγκριθεί η συμμετοχή.
Για το λόγο αυτό οι απόφοιτοι, παρακαλούνται να μην προβαίνουν σε αγορά εισιτηρίων προτού γίνουν αποδεκτοί για συμμετοχή από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus

Αποστάσεις σε Km:
Between 100 and 499 KM: 180 EUR
Between 500 and 1999 KM: 275 EUR
Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR
Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR
Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR
8000 KM or more: 1100 EUR
Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον

Υπολογιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

To Γραφείο Κινητικότητας αποστέλλει εντολή στις Οικονομικές Υπηρεσίες για πληρωμή της 1ης δόσης της χρηματοδότησης, 70%,  με την άφιξη του απόφοιτου στον Οργανισμό Φιλοξενίας και την κοινοποίηση  εκ μέρους του απόφοιτου του boarding pass και του υπογραμμένου έντυπου άφιξης (arrival form) .

Η πληρωμή της 1ης δόσης  μεταφέρεται στους προσωπικούς λογαριασμούς των αποφοίτων τους οποίους κοινοποιούν πριν την αναχώρηση τους, στο Γραφείο Κινητικότητας ( τα τραπεζικά έξοδα τα επιβαρύνεται ο απόφοιτος). Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του απόφοιτου είναι εκτός Κύπρου τότε θα χρεώνεται ο απόφοιτος τα τραπεζικά έξοδα. Η δεύτερη δόση, 30%,  μεταφέρεται μετά την επιστροφή του απόφοιτου, και την προσκόμιση ΟΛΩΝ των εντύπων επιστροφής.

Σε περίπτωση μη επιστροφής λόγω εργοδότησης από τον Οργανισμό Φιλοξενίας, ο απόφοιτος θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Γραφείο Erasmus στο outgoing@cut.ac.cy επισυνάπτοντας σχετικό αποδεικτικό


ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο απόφοιτος αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως και να το αιτιολογήσει εγγράφως στο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώσει και τον Φορέα Υποδοχής.

Εάν ο απόφοιτος βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό και έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus του ΤΕ.ΠΑ.Κ (εκτός σε περιπτώσεις force majeure που θα εξετάζονται ξεχωριστά από το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης )


Διάρκεια Χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης αποφοίτων

Η διάρκεια χρηματοδότησης της περιόδου τοποθέτησης θα λαμβάνει υπόψη το ύψος της χορηγίας που έχει λάβει το ΤΕ.ΠΑ.Κ,  τον αριθμό δηλώσεων ενδιαφέροντος από τους νέους αποφοίτους, την προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας του ενδιαφερόμενου,  την προτεινόμενη  διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και την περίοδο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου  έναντι του τίτλου σπουδών.

To TE.ΠΑ.Κ θα χρηματοδοτεί σε όλους τους απόφοιτους τη διάρκεια κινητικότητας για διάστημα 3-4 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κριτήρια. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη χορηγία, ή είναι περιορισμένη, η διάρκεια χρηματοδότησης  για τους εγκεκριμένους ενδιαφερόμενους μπορεί να μειωθεί  στο ελάχιστο που είναι οι 2 μήνες, και οι υπόλοιποι μήνες κινητικότητας θα μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα είναι erasmus zero grant graduate student.

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που η τοποθέτηση που πραγματοποιείται έχει ως στόχο την εργοδότηση των αποφοίτων ,αφού έχει προηγηθεί και η σχετική ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus του ΤΕ.ΠΑ.Κ, ( π.χ εργοδότηση αποφοίτων από την ΒΜΙ)  η μέγιστη χρηματοδότηση θα είναι οι 2 μήνες.


MΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Μετά την τελική ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του ενδιαφερόμενου από τον Οργανισμό Φιλοξενίας (με την υπογραφή της Συμφωνίας Τοποθέτησης /Training Agreement και του Acceptance Letter)  και αποστολής των έντυπων στο Γραφείο Erasmus outgoing@cut.ac.cy  το Γραφείο Erasmus  θα ενημερώσει  κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγκριθεί βάσει των προϋποθέσεων, ορών  και κριτηρίων συμμετοχής, καθώς και για το ύψος της χρηματοδότησης.   Για όσους ενδιαφερόμενους εγκριθούν υπογράφεται το έντυπο  Xρηματοδοτικής Σύμβασης καθώς και το έντυπο Βεβαίωσης Συμμετοχής που αφορούν  στην οικονομική καταβολή της χορηγίας Erasmus.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη χορηγία ( πέρα της ελάχιστης που είναι  οι 2 μήνες) ο ενδιαφερόμενος εφόσον εγκριθεί, μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο χρηματοδότησης χωρίς χορηγία και να είναι erasmus zero grant graduate student.


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Όσοι εγκριθούν για συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλουν τα πιο κάτω έντυπα:

cceptance Letter εκ μέρους του  Οργανισμού Φιλοξενίας

Υπογεγραμμένο Training Agreement εκ μέρους του  Οργανισμού Φιλοξενίας

Αντίγραφο βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών στο ΤΕ.ΠΑ.Κ

Αντίγραφο Εισιτηρίου και Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου

Έντυπο ασφαλιστικής κάλυψης που θα αναφέρεται στα εξής ( θάνατο , μόνιμη ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, απώλεια η κλοπή περιουσίας) για όλη την διάρκεια της περιόδου τοποθέτησης.

Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας από το Γραφείο του Πολίτη, αν είστε δικαιούχοι ( θα πρέπει να  επισκεφτείτε το κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη με την φοιτητική κάρτα του ΤΕ.ΠΑ.Κ)

Αντίγραφο των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού συμπεριλαμβανόμενου του IBAN ,  account number, bank name, BIC, account holder στον οποίο θα πραγματοποιείται το έμβασμα.

Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας σας ή του διαβατηρίου σας  (ID)

-Αποτελέσματα αξιολόγησης Γλωσσικών Ικανοτήτων  OLS


Αναφορικά με το Εισιτήριο

Το εισιτήριο θα αφορά αναχώρηση από ΚΥΠΡΟ προς χώρα- Φιλοξενίας και θα είναι μετ’επιστροφής. Το εισιτήριο θα αφορά ημερομηνίες πριν την έναρξη   της περιόδου τοποθέτησης  ( δηλαδή αν για παράδειγμα η έναρξη ξεκινά   15/9 τότε η αναχώρηση βάσει του εισιτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  πριν τις 15/9). ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ,  η αναχώρηση θα πρέπει να αφορά το πολύ μία εβδομάδα με πριν την έναρξη της περιόδου τοποθέτησης  ΚΑΙ να μην πραγματοποιηθεί  ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ.

Επιπλέον αν ο συμμετέχων αποφασίσει να ταξιδέψει από άλλο προορισμό προς τη χώρα υποδοχής, και όχι από Κύπρο  προς τη χώρα υποδοχής, τότε δεν θα μπορεί να λάβει το ποσό που αφορά στα ταξιδιωτικά έξοδα.

Η ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο και η ημερομηνία επιστροφής δεν πρέπει να συνάδουν με την περίοδο τοποθέτησης.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη σας για περιόδους κινητικότητας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πέρα από την κάλυψη για Θάνατο, μερική ή ολική ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα που προκύπτουν από ατύχημα, απώλεια/κλοπή περιουσίας, είναι αναγκαίο να καλύπτεστε και για έξοδα επαναπατρισμού /repatriation expenses (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων επαναπατρισμού σορού) αλλά και για έξοδα που αφορούν στην προσωπική αστική ευθύνη/third party liability .

Σε περίπτωση που ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμοί στην Κύπρο, δεν σας καλύπτουν μπορείτε να αποταθείτε και σε εταιρείες που έχουν διεθνή προσανατολισμό π.χ Swiss Care, συνάπτονται πιο κάτω σχετικές πληροφορίες.

 1. Swisscare Services (Table of Benefits)
 2. www.insuretostudy.com

Employers Liability Insurance/ Γενική Ευθύνη Εργοδότη

Ο οργανισμός τοποθέτησης σας θα πρέπει να φέρει την Γενική Ευθύνη Εργοδότη/ Employers Liability Insurance και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο της εν λόγω κάλυψης πριν την έναρξη της τοποθέτησης .

Η Γενική Ευθύνη Εργοδότη απευθύνεται σε Εργοδότες, ανεξάρτητα από αριθμό προσωπικού. Σύμφωνα με το νόμο ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενο του.

Η Γενική Ευθύνη Εργοδότη καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση σωματικού τραυματισμού ή επαγγελματικής ασθένειας εργοδοτούμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Πληρώνει αποζημίωση μετά από εξώδικο συμβιβασμό ή δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός δεν φέρει την Γενική Ευθύνη Εργοδότη ( καθότι ο νόμος διαφέρει από χώρα σε χώρα) έχετε το δικαίωμα να μην συμμετέχετε σε περίοδο πρακτικής τοποθέτησης . Στην περίπτωση που θα συμμετέχετε θα το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Public Liability Insurance/ Γενική Αστική Ευθύνη
Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου ( εσάς) σε τρίτους για τυχαίο σωματικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει άμεση σχέση με την εργασία του. Στην περίπτωση που ο οργανισμός τοποθέτησης σας ζητήσει κάλυψη για

Γενική Αστική Ευθύνη παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την έκδοση της


Αξιολόγηση Γλωσσικών Ικανοτήτων OLS

Εάν τα αποτελέσματά σας στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων ισοδυναμούν με τα επίπεδα Α1 έως Β1 του European Language Framework, θα σας ανατεθεί να παρακολουθήσετε γλωσσικά μαθήματα στην ίδια γλώσσα με την πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων (τη βασική γλώσσα εκπαίδευσης/εργασίας σας). Tα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και είναι υποχρεωτικά.

Αφού συμπληρώσετε την πρώτη ή τελική σας αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, θα εμφανιστούν στην οθόνη μόνο τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης αξιολόγησης, χωρίς σχόλια σχετικά με την επίδοσή σας (αριθμός σωστών ή/και λανθασμένων απαντήσεων).

Εάν τα αποτελέσματά σας στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων ισοδυναμούν με τα επίπεδα Β2 έως C2   δεν θα σας ανατεθεί η παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η συμπλήρωση της πρώτης και τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων στο είναι υποχρεωτική ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , προκειμένου να ελέγξετε την πρόοδο των γλωσσικών σας ικανοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της πρώτης αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ OLS (πριν από την αναχώρησή σας) και της τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ OLS (στο τέλος της περιόδου κινητικότητας). Οι ερωτήσεις μπορεί να διαφέρουν, καθώς η αξιολόγηση προσαρμόζεται στο επίπεδό σας. Καθώς και οι δύο αξιολογήσεις βασίζονται στις ίδιες αρχές, μπορεί να αξιολογηθεί η βελτίωσή των γλωσσικών σας δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

οδηγός χρήστη της αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/10/PARTICIPANT_User_Guide_LA_EL.pdf

παρουσίαση της γλωσσικής αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ OLS

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/11/PRESENTATION_LA_EL.pdf

 


ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τα ακόλουθα έντυπα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Erasmus  :

 • ArrivalDeparture Form
 • Βεβαίωση του   Οργανισμού Υποδοχής για την περίοδο τοποθέτησης στο εξωτερικό συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Οργανισμό Υποδοχής – Traineeship Certificate
 • Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής υποτροφίας (υπογραμμένο από τον/την δικαιούχο)
 • ΑΛΛΑΓΕΣ στο Έντυπο  Τraining Αgreement (όπου ισχύουν )
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής και απόδειξη πληρωμής του
 • Τις πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης άφιξης και αναχώρησης  (Boarding passes)
 • Ολοκλήρωση της γλωσσικής αξιολόγηση OLS πριν και μετά την περίοδο Erasmus και ολοκλήρωση των μαθημάτων γλώσσας όπου εμπίπτει.
 • Συμπλήρωση του online EU Survey στο Μοbility Tool
 • Συμπληρωμένο και Υπογεγραμμένο έντυπο Europass Mobility Document
 • Συμπληρωμένα Log Books που αφορούν στις μηνιαίες δραστηριότητες του απόφοιτου

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η εξεύρεση διαμονής στη χώρα του Οργανισμού Υποδοχής είναι ευθύνη των ενδιαφερομένων. Οι οργανισμοί φιλοξενίας πολλές φορές αποστέλλουν στους ενδιαφερόμενους  πληροφορίες για στέγαση. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες

 1. UNIPLACES: www.uniplaces.com/ ‎
 2. HOUSINGANYWHERE: https://housinganywhere.com/
 3. erasmusus: http://eurasmus.com/
 4. https://www.erasmusinn.com/
 5. http://www.aggeliopolis.gr/athina/dimos_athinaion/diamerismata-enoikiazetai
 6. https://www.spitogatos.gr/
 7. http://www.mobilia.gr/furnishedapartments.asp

AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Learning Agreement for Traineeships

Σε περίπτωση αλλαγών στο περιεχόμενο κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται όπως επικοινωνήσει με το Γραφείο Erasmus ΤΕΠΑΚ και μετά να προχωρήσει στην σύνταξη της αναθεωρημένης Συμφωνίας Τοποθέτησης η οποία χρειάζεται και πάλι τις υπογραφές όλων των συμβαλλόμενων μερών Αποστολής και Υποδοχής για να είναι έγκυρη.


ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση επιστροφής πριν την λήξη της περιόδου τοποθέτησης, όπως θα αναφέρεται ΚΑΙ στο έντυπο Grant Agreement ο/η δικαιούχος θα αναγκάζεται να επιστρέψει όλη την χορηγία πίσω στο Ίδρυμα Αποστολής( ΤΕ.ΠΑ.Κ) εκτός σε περιπτώσεις force majeure που θα εξετάζονται ξεχωριστά από το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης.


Χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες για ΝΕΟΥΣ Αποφοίτους: