Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση – Προθεσμία μέχρι 13 Απριλίου 2018

Το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus+ ανακοινώνει διαδικασία «εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε χώρες μέλη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 13η Απριλίου 2018.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες δύναται να συμμετέχουν είτε STA-Teaching (Κινητικότητα για Διδασκαλία) ή STT – Training (Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εκπαίδευση)

  • Κινητικότητα για Διδασκαλία: Για περιόδους Διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία Erasmus+ με τα Ιδρύματα υποδοχής στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα κάτω από το σχετικό πεδίο. Η ελάχιστη περίοδος διδασκαλίας έχει οριστεί στις 8 διδακτικές ώρες σε διάρκεια 3 με 5 ημερών ( συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού)
  • Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εκπαίδευση: Για περιόδους εκπαίδευσης η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας δεν είναι υποχρεωτική. Περίοδος εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οργανισμό, επιχείρησή, όπως και ερευνητικό κέντρο. Η ελάχιστη περίοδος εκπαίδευσης είναι οι 3 μέρες και η μέγιστη διάρκεια οι 5 μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ήμερών ταξιδιού)

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση

Α) Τη Γραπτή προέγκριση- Invitation Letter, η οποία μπορεί να είναι είτε σε μορφή email είτε γραπτώς σε επιστολή, στην οποία να φαίνονται καθαρά η πρόθεση του Οργανισμού Υποδοχής να δεχθεί τον/την ενδιαφερόμενο/η καθώς και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εκπαίδευσης ή διδασκαλίας

Β) Συμπληρωμένο και Υπογεγραμμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναλόγως του είδους κινητικότητας που θα ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Staff Mobility for Teaching Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστήμιου Υποδοχής, καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα διδασκαλίας. Αντιστοίχως το Έντυπο Staff mobility for Training Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Οργανισμού Υποδοχής, καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Βοηθητικά έντυπα:

Υπογεγραμμένες Διμερείς Συμφωνίες ανά τμήμα

Πίνακας Χρηματοδότησης 2017- 2018