Κινητικότητα μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus+ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016

Διαδικασία Κινητικότητας μελών ΔΕΠ για Διδασκαλία ή Εκπαίδευση/ Κατάρτιση:

 

  • Τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για κινητικότητα  προς την λειτουργό του Προγράμματος, ακλουθώντας τη διαδικασία υποβολής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται πιο κάτω μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.

 

  • Συγχρόνως τα τμήματα αφού εξετάσουν τα βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα πιθανά κριτήρια επιλεξιμότητας μελών ΔΕΠ εκ μέρους των τμημάτων, δείτε Παράρτημα 2 στο πιο πάνω σημείωμα, θα αποστείλουν στην Λειτουργό του Προγράμματος μέσα από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus, την προτεινόμενη  σειρά κατάταξης των μελών ΔΕΠ που θα δείξουν ενδιαφέρον, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.

 

  • Η Συγκλητική Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας αφού εξετάσει  τα προτεινόμενα Κριτήρια Επιλεξιμότητας μελών ΔΕΠ Παράρτημα 3 στο πιο πάνω σημείωμα, την υποβολή ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ, και την προτεινόμενη σειρά κατάταξης του τμήματος, θα  αποφασίσει για  την επικύρωση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ.

 

  • Η  λειτουργός του προγράμματος θα ενημερώσει τα τμήματα και τους δικαιούχους αναφορικά με την απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας.

 

  • Αν κατά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων, 31 Μαρτίου 2016, το ενδιαφερόμενο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν έχει ακόμα την γραπτή προέγκριση του οργανισμού υποδοχής, Invitation Letter  και το έντυπο  Staff mobility for Training ή Staff Mobility for Teaching μπορεί να καταθέσει τα εν λόγω έντυπα μέχρι την ημερομηνία εξέτασης τους από την Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας .

 

Διαδικασία υποβολής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι διαθέσιμες θέσεις για διδασκαλία/εκπαίδευση για τα  μέλη ΔΕΠ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016 είναι 11. Η μέγιστη χρηματοδότηση για έκαστη κινητικότητα δεν θα ξεπερνά τα 1010 ευρώ.

 

Βήμα 1:

Το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ αποφασίζει το είδος της κινητικότητας που θα ακολουθήσει: Κινητικότητα για Διδασκαλία ή Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εκπαίδευση καθώς  και το Ίδρυμα ή Οργανισμό που θα ήθελε να επισκεφθεί.

 

Κινητικότητα για Διδασκαλία– Για περιόδους Διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία Erasmus+ με τα Ιδρύματα υποδοχής στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα. Η ελάχιστη περίοδος διδασκαλίας έχει οριστεί στις 8 διδακτικές ώρες σε διάρκεια 3 ημερών, και η μέγιστη διάρκεια διδασκαλίας οι 5 μέρες συμπεριλαμβανομένης και της μέρας αναχώρησης.

 

Κινητικότητα για Εκπαίδευση– Για περιόδους εκπαίδευσης η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας δεν είναι υποχρεωτική. Περίοδος εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί  και σε οργανισμό, επιχείρησή, όπως και ερευνητικό κέντρο. Η ελάχιστη περίοδος  εκπαίδευσης είναι οι 2 μέρες και η μέγιστη διάρκεια οι 5 μέρες συμπεριλαμβανομένης της μέρας αναχώρησης.

 

Βήμα 2:

Στη συνέχεια ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό Υποδοχής τον οποίο έχει υπόψη του/της και να εξασφαλίσει :

Α) Τη Γραπτή προέγκριση- Invitation Letter, η οποία μπορεί να είναι είτε σε μορφή e-mail είτε γραπτώς σε επιστολή, στην οποία να φαίνονται καθαρά η πρόθεση του Οργανισμού Υποδοχής να δεχθεί τον/την ενδιαφερόμενο/η καθώς και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εκπαίδευσης ή διδασκαλίας.

 

Β) Συμπληρωμένο και Υπογεγραμμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναλόγως του είδους κινητικότητας που θα ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Και τα δυο έντυπα συνάπτονται

 

Γ) Συμπληρωμένη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμέτοχη ( συνάπτεται)

Διευκρινίζεται ότι το  Έντυπο Staff Mobility for Teaching Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστήμιου Υποδοχής, καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα διδασκαλίας

Διευκρινίζεται ότι το  Έντυπο Staff mobility for Training Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Οργανισμού Υποδοχής, καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Βήμα 3:

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ θα υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα προς τη Λειτουργό του Προγράμματος ηλεκτρονικά στο Erasmus@cut.ac.cy  μέχρι  τις 31 Μαρτίου 2016

 

Επίσης διευκρινίζονται τα πιο κάτω

 

  • Ο/Η κάθε δικαιούχος θα μπορεί να  υποβάλλει μόνο μια αίτηση η οποία θα αφορά είτε την διδασκαλία είτε την εκπαίδευση.

 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Φορέα τα συνέδρια, σεμινάρια και τα workshops δεν θα μπορούν να χρηματοδοτούνται  είτε από την δράση  STA είτε από την δράση  STT.

 

  • Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015/2016, διευκρινίζεται ότι η πρώτη υποβολή αιτήσεων θα αφορά την ολοκλήρωση της κινητικότητας μέχρι τις 31/7/2016 προκειμένου να είναι δυνατή η ορθότερη αξιοποίηση του διατιθεμένου κονδυλίου.  Στην περίπτωση που τα μελή ΔΕΠ  που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας δεν πραγματοποιήσουν την κινητικότητα τους μέχρι τις 31/7/2016 τα εν λόγω µέλη του προσωπικού θα χάνουν τη  δυνατότητα μετακίνησης τους, και  το δικαίωµα θα δίδεται στα  µέλη του διδακτικού προσωπικού που ακολουθούν στον πίνακα κατάταξης.
  • Διευκρινίζεται  ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση για διδασκαλία  ή εκπαίδευση/ κατάρτιση θα πρέπει να  ολοκληρωθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Για διευκόλυνση σας συμβουλευθείτε τα πιο πάνω έντυπα :