Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018/2019

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2017/2018, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν με απόφαση της Συγκλήτου, είτε κατά τον Ιούνιο του 2018, είτε κατά τον Οκτώβριο 2018, είτε κατά τον Φεβρουάριο 2019.

Διευκρινίζονται τα πιο κάτω:

1.Η αίτηση συμμετοχής θα αφορά μια κινητικότητα ανά απόφοιτο για μια χώρα προορισμού και ένα οργανισμό υποδοχής.

2.Σε περίπτωση ενδιαφέροντος των δικαιούχων για επέκταση της υφιστάμενης κινητικότητας για την οποία έχουν εγκριθεί, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς το γραφείο κινητικότητας Erasmus για σχετική έγκριση εγκαίρως και τουλάχιστο ένα μήνα πριν τη λήξη της περιόδου κινητικότητας τους

3.Για την  επέκταση της περιόδου κινητικότητας  το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus θα λαμβάνει υπόψη τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, τη διαθέσιμη κατανομή χρηματοδότησης όπως επίσης και τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού υποδοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Δήλωση Συμμετοχής, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις  15 Δεκεμβρίου 2017.

Εκπρόθεσμες Δηλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές!
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
2 Μαρτίου 2018 με γραπτή ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus (outgoing@cut.ac.cy) για τον οργανισμό Φιλοξενίας

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Απαραίτητα έντυπα αποδοχής από τον Φορέα Φιλοξενίας είναι τα πιο κάτω τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στο outgoing@cut.ac.cy

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Το έντυπο TRAINING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σε συνεννόηση με τον οργανισμό φιλοξενίας και κατόπιν θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy για τις κατάλληλες υπογραφές εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Το ACCEPTANCE LETTER δεόντως συμπληρωμένο εκ μέρους των ενδιαφερόμενων και υπογεγραμμένο εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy
Έντυπα αποδοχής που θα αποστέλλονται μετά τις 2 Μαρτίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να διευθετήσουν την υπογραφή τους και αποστολή τους εγκαίρως.

 

Συνάντηση ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στις 19/10 στο Ισόγειο της Φοιτητικής Μέριμνας ώρα 12.00- 14.00.

 

Για συμμετοχή παρακαλώ συμπληρώστε ηλεκτρονικά το έντυπο https://goo.gl/forms/gdxdDBL1JvyJNaMN2

 

Ενημερωτική συνάντηση για σύνταξη βιογραφικού (CV) και συνοδευτικής επιστολής:

 

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00-14.00 στην Αίθουσα στο Ισόγειο της φοιτητικής μέριμνας.

 

Δωρεάν συμμετοχή με δηλώσεις (going) εδώ  http://bit.ly/2xS8tvR