Παράταση αιτήσεων μέχρι 14 Ιουνίου-Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας ERASMUS+ 2017/2018

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016/2017, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν με απόφαση της Συγκλήτου,είτε κατά τον Ιούνιο 2017, είτε κατά τον Σεπτέμβριο 2017, είτε κατά τον Δεκέμβριο 2017 είτε κατά τον Ιανουάριο 2018.

Η πρόσκληση αφορά μόνο περίοδο κινητικότητας με έναρξη από το Σεπτέμβριο 2017 και έπειτα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Δήλωση Συμμετοχής, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Ιουνίου 2017, 15:00 μ.μ.

Εκπρόθεσμες Δηλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
7 Ιουλίου 2017 με γραπτή ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus (outgoing@cut.ac.cy) για τον οργανισμό Φιλοξενίας με αποστoλή των δύο εντύπων Training Agreement και Acceptance Letter.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Απαραίτητα έντυπα αποδοχής από τον Φορέα Φιλοξενίας είναι τα πιο κάτω τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στο outgoing@cut.ac.cy

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 Ιουλίου 2017
Το έντυπο TRAINING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σε συνεννόηση με τον οργανισμό φιλοξενίας και κατόπιν θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy για τις κατάλληλες υπογραφές εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Το ACCEPTANCE LETTER δεόντως συμπληρωμένο εκ μέρους των ενδιαφερόμενων και υπογεγραμμένο εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy
Έντυπα αποδοχής που θα αποστέλλονται μετά τις 7 Ιουλίου 2017 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να διευθετήσουν την υπογραφή τους και αποστολή τους εγκαίρως.