Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2017/2018

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016/2017, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν με απόφαση της Συγκλήτου, είτε κατά τον Ιούνιο του 2017, είτε κατά τον Σεπτέμβριο 2017, είτε κατά τον  Δεκέμβριο 2017 είτε κατά τον Ιανουάριο 2018.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Δήλωση Συμμετοχής, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.

Εκπρόθεσμες Δηλώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
5 Μάη 2017 με γραπτή ενημέρωση στο Γραφείο Erasmus (outgoing@cut.ac.cy) για τον οργανισμό Φιλοξενίας

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Απαραίτητα έντυπα αποδοχής από τον Φορέα Φιλοξενίας είναι τα πιο κάτω τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στο outgoing@cut.ac.cy

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΜΑΙΟΥ 2017
Το έντυπο TRAINING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σε συνεννόηση με τον οργανισμό φιλοξενίας και κατόπιν θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy για τις κατάλληλες υπογραφές εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Το ACCEPTANCE LETTER δεόντως συμπληρωμένο εκ μέρους των ενδιαφερόμενων και υπογεγραμμένο εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy
Έντυπα αποδοχής που θα αποστέλλονται μετά τις 5 Μάη 2017 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να διευθετήσουν την υπογραφή τους και αποστολή τους εγκαίρως.

Συναντήσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στις 03/03 (https://www.facebook.com/events/1197190423668749/) και 07/03 (https://www.facebook.com/events/1745723555745059/) στην αίθουσα Ισογείου της Φοιτητικής Μέριμνας ώρα 12:00- 14:00. Για συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις παρακαλώ συμπληρώστε  ηλεκτρονικά το έντυπο https://goo.gl/forms/wUJgy6Su2LJD9P6E2