Κινητικότητα μελών διδακτικού προσωπικού για Εκπαίδευση /Κατάρτιση κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus

Με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Εκδοτικής Πολιτικής, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ημερομηνίας 6/12/2016  κοινοποιείται  η πιο κάτω διαδικασία για συμμετοχή του Διδακτικού Προσωπικού στην Κινητικότητα,για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+  για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017 για χώρες μέλη του προγράμματος.

 

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία παραλαβής εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus  θα είναι η 9η Ιανουαρίου 2017

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού

Βήμα 1:

Το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του διδακτικού προσωπικού συμπληρώνει την   αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή

Επιπλέον αποφασίζει το είδος της κινητικότητας που θα ακολουθήσει: Κινητικότητα για Διδασκαλία ή Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εκπαίδευση καθώς  και το Ίδρυμα ή Οργανισμό που θα ήθελε να επισκεφθεί.

Κινητικότητα για Διδασκαλία: Για περιόδους Διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία Erasmus+ με τα Ιδρύματα υποδοχής στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα κάτω από το σχετικό πεδίο . Η ελάχιστη περίοδος διδασκαλίας έχει οριστεί στις 8 διδακτικές ώρες σε διάρκεια 3 με 5 ημερών ( συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού)

Κινητικότητα για Κατάρτιση/Εκπαίδευση: Για περιόδους εκπαίδευσης η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας δεν είναι υποχρεωτική. Περίοδος εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί  και σε οργανισμό, επιχείρησή, όπως και ερευνητικό κέντρο. Η ελάχιστη περίοδος  εκπαίδευσης είναι οι 3 μέρες και η μέγιστη διάρκεια οι 5 μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ήμερών ταξιδιού)

 

Βήμα 2:

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό Υποδοχής τον οποίο έχει υπόψη του/της και να εξασφαλίσει :

Α) Τη Γραπτή προέγκριση- Invitation Letter, η οποία μπορεί να είναι είτε σε μορφή  email είτε γραπτώς σε επιστολή, στην οποία να φαίνονται καθαρά η πρόθεση του Οργανισμού Υποδοχής να δεχθεί τον/την ενδιαφερόμενο/η καθώς και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εκπαίδευσης ή διδασκαλίας ( τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης της κινητικότητας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2017)

Β) Συμπληρωμένο και Υπογεγραμμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναλόγως του είδους κινητικότητας που θα ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Γ) Διευκρινίζεται ότι το  Έντυπο Staff Mobility for Teaching Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστήμιου Υποδοχής, καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα διδασκαλίας. Αντιστοίχως το  Έντυπο Staff mobility for Training Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Οργανισμού Υποδοχής, καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης

 

Βήμα 3:

Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα υποβάλλουν τα πιο πάνω έντυπα προς τη Λειτουργό του Προγράμματος ηλεκτρονικά στο erasmus@cut.ac.cy  μέχρι  τις  9 Ιανουαρίου 2017

Ο/Η κάθε δικαιούχος θα μπορεί να  υποβάλλει μόνο μια αίτηση η οποία θα αφορά είτε την διδασκαλία είτε την εκπαίδευση.

 

*STA -Για διδασκαλία: To μέλος του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για διδασκαλία από το Ίδρυμα υποδοχής (υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται: α) Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας). Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά περίοδο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής. β) Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η διδασκαλία. γ) Ότι το θέμα διδασκαλίας εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής.

*STT – Για επιμόρφωση: Πρέπει να έχει αποδεχτεί πρόσκληση (invitation letter) για επιμόρφωση από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό (υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται: α) Το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής (ημερομηνίες και ώρες επιμόρφωσης).Β) Το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση. γ) Τη μορφή της επιμόρφωσης (εξαιρούνται συνέδρια).

 

Βοηθητικά έντυπα:

Υπογεγραμμένες Διμερείς Συμφωνίες ανά τμήμα

Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή

Training Agreement for Teaching STA διδασκαλία

Training Agreement for Training STT επιμόρφωση

Πίνακας Χρηματοδότησης 2016- 2017

Απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Εκδοτικής Πολιτικής, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων