Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές,

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ θα έχετε την ευκαιρία τοποθέτησης για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και δεξιοτήτων, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus +.

1)Ποιούς αφορά:

ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 – 2014. Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αιτήσεις για συμμετοχή δεν θα γίνονται αποδεκτές από απόφοιτους προηγούμενων χρόνων ( π.χ. ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013)

2)ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ENΔΙAΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΩΝ φοιτητών το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου 2014 ώρα 12.00 μμ. στο erasmus@cut.ac.cy

Για τη Δήλωση Ενδιαφέροντος ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1aBzpae8dASP1PSB8X-caE8aSUTeicVpuPmtpXOIryNs/viewform?c=0&w=1
3)Διάρκεια Τοποθέτησης :
Ελάχιστη διάρκεια: 2 μήνες
Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες

4) Έναρξη Τοποθέτησης
Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ τις 1/7/2014 μέχρι και τις 30/6/2015, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγίστη και ελάχιστη διάρκεια σε μήνες ( 2 ελάχιστη, 12 μέγιστη).
Σε περίπτωση προηγούμενης τοποθέτησης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο αριθμός των μηνών που έχουν χρησιμοποιηθεί για κινητικότητα θα αφαιρείται από τη μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης, δηλαδή τους 12 μήνες.

5)Οργανισμοί Φιλοξενίας:

Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα , πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς εκτός από όργανα της Ε.Ε. ή πρεσβείες των χωρών του αποφοίτου.

Δεν είναι επιλέξιμα τα Ιδρύματα της ΕΕ :
http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm
ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Από ακαδημαϊκούς που έχουν δεσμούς με εταιρείες.
Επικοινωνώντας με πανεπιστήμια, εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα.
Από ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέσεις για τοποθετήσεις.
Από την ιστοσελίδα WE MEAN BUSINESS.
Από τους οργανισμούς που επικοινωνούν με το Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης
Aπό φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί https://www.facebook.com/groups/545904252114212/

6)Χρηματοδότηση:

Η τοποθέτηση θα καλύπτει μηναίο επίδομα και το εισιτήριο (βάσει της χιλιομετρικής απόστασης από τη χώρα διαμονής Κύπρος-Λεμεσός, προς τον προορισμό).

Η καταβολή της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται με διαδικασία που θα ανακοινωθεί αργότερα, στους υποψηφίους που θα επιλεγούν, αφού υπάρξει σχετική ενημέρωση από το Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης.

Το ποσό της υποτροφίας, θα υπολογίζεται βάσει του αριθμού μηνών και θα εξαρτάται από τη χώρα προορισμού. Τονίζουμε ότι η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος της τοποθέτησης.

Αναφορικά με την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση θα αφορά τα πιο κάτω ποσά:

Μηνιαίο Επίδομα:

-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1:

Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway-750 EUR μηνιαία

-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group2:

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, Croatia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Iceland,Turkey-700 EUR μηνιαία
-Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group3:

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia-650 EUR μηνιαία

Ταξιδιωτικά Έξοδα :

Θα δίνεται χρηματική βοήθεια σύμφωνα με τις πιο κάτω χιλιομετρικές αποστάσεις στα ταξιδιωτικά έξοδα- αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα έντυπα ( εισιτήριο και απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου) και μόνο σε όσους απόφοιτους θα έχει εγκριθεί η συμμετοχή
Για το λόγο αυτό οι απόφοιτοι, παρακαλούνται να μην προβαίνουν σε αγορά εισιτηρίων προτού γίνουν αποδεκτοί για συμμετοχή από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus.

Αποστάσεις σε Km
Between 100 and 499 KM: 180 EUR
Between 500 and 1999 KM: 275 EUR
Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR
Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR
Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR
8000 KMor more: 1100 EUR
Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον Υπολογιστή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
7) Διαμονή:

Η εξεύρεση διαμονής στη χώρα Υποδοχής είναι ευθύνη των αποφοίτων, σε συνεργασία με τους οργανισμούς φιλοξενίας.

8) Απαραίτητα Έντυπα:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όπως και να επισυνάψουν τα πιο κάτω έντυπα:

α) Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 19 Ιουνίου 2014.
To έντυπο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά. Για τη Δήλωση Ενδιαφέροντος ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1aBzpae8dASP1PSB8X-caE8aSUTeicVpuPmtpXOIryNs/viewform?c=0&w=1

β) Επιστολή Αποδοχής από το Φορέα Φιλοξενίας όπου υπάρχει( η αποδοχή μπορεί να είναι και σε μορφή email και θα πρέπει να σταλεί στο erasmus@cut.ac.cy*).

*H Επιστολή Αποδοχής μπορεί να σταλεί και μετά τις 19 Ιουνίου 2014.

Με την αποδοχή του Φοιτητή από τον Οργανισμό φιλοξενίας:

Το Έντυπο Training Agreement θα συμπληρώνεται σε συνεννόηση με τον Οργανισμό/Φορέα φιλοξενίας, αφού ο απόφοιτος γίνει αποδεκτός για τοποθέτηση.
Επισύναψη ασφαλιστικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου τοποθέτησης, εκ μέρους του απόφοιτου.
Επισύναψη των ταξιδιωτικών εντύπων ( εισιτήριο και απόδειξη πληρωμής του)

Επίσημη δέσμευση με την υπογραφή της χρηματοδοτικής σύμβασης ΜΕΤΑΞΥ ΤΕ.ΠΑ.Κ και Απόφοιτου.

Μετά την αναχώρηση προς τον οργανισμό υποδοχής:

Εντολή πληρωμής στο προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου

Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Έκδοση Πιστοποιητικού EUROPASS

Σε περίπτωση επιστροφής πριν την λήξη της περιόδου τοποθέτησης, όπως θα αναφέρεται στο έντυπο Training Agreement ο δικαιούχος θα αναγκάζεται να επιστρέψει όλη την χορηγία πίσω στο Ίδρυμα Αποστολής.

Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus