Διαδικασία για φοιτητές που έχουν εγκριθεί για καλοκαιρινή τοποθέτηση

Διαδικασία & Συχνές Ερωτήσεις
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ εκ μέρους σας ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Αφού έχετε γίνει αποδεκτοί από το Τμήμα σας και από τον οργανισμό φιλοξενίας μέσα από το υπογεγραμμένο έντυπο Training Agreement επισυνάπτονται εκ μέρους σας

τα πιο κάτω έντυπα:

• Αντίγραφο Εισιτηρίου, &

• Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου με ημερομηνία αναχώρησης από Κύπρο και ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο

• Aντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης που θα καλύπτει από θάνατο , μόνιμη ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, απώλεια η κλοπή αποσκευών για όλη την διάρκεια της τοποθέτησης σας βάσει των ημερομηνιών έναρξης και λήξης τοποθέτησης που αναφέρονται στο έντυπο Training Agreement.

Σε ότι αφορά την κάλυψη σας κατά την διάρκεια της κινητικότητας μπορείτε να αποταθείτε σε όποια εταιρεία/ αντιπρόσωπο επιθυμείτε . Ενημερώνεστε ότι καμία κινητικότητα δεν θα λάβει χώρο σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το έντυπο ασφαλιστικής κάλυψης.

• Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας από το κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

( http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/0/F8B5861FC3801B6C422579D7003EEFB8/ $file/EHICAPP.pdf)

• Αντίγραφο των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού συμπεριλαμβανόμενου του

IBAN , account number, bank name, BIC, account holder στον οποίο θα πραγματοποιείται το έμβασμα

• Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας σας ή του διαβατηρίου σας (ID)

• Ολοκλήρωση του OLS Language Assessment ( θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά όπου εμπίπτει)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS+ Traineeship έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.

Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών τους ενώ όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης τους ή είναι επί πτυχίο, πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Το εισιτήριο θα αφορά αναχώρηση από Κύπρο ( έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) προς χώρα- οργανισμό φιλοξενίας και θα είναι μετ’επιστροφής προς Κύπρο

Το εισιτήριο αναχώρησης θα αφορά ημερομηνίες πριν την έναρξη της περιόδου τοποθέτησης ( δηλαδή αν η τοποθέτηση ξεκινά 1/6 τότε η αναχώρηση βάσει του εισιτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την 1/6)

ΠΡΟΣΟΧΗ η αναχώρηση θα πρέπει να αφορά το πολύ μία εβδομάδα- με δέκα μέρες πριν την έναρξη της περιόδου τοποθέτησης , με στόχο την ομαλή ένταξη σας ή/και την εξεύρεση διαμονής και να μην πραγματοποιηθεί ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ.

Επιπλέον η επιστροφή προς Κύπρο , μετά την λήξη της τοποθέτησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα 5- 7 ημερών. Στην περίπτωση όμως που ο οργανισμός φιλοξενίας επιθυμεί να σας κρατήσει θα ενημερώνετε το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus γραπτώς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Μηνιαίο Επίδομα:

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1: 750 EUR μηνιαία

Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group2: 700 EUR μηνιαία

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, Croatia, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Iceland, Turkey

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group3: 650 EUR μηνιαία

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

Ταξιδιωτικά Έξοδα
Αποστάσεις σε Km:

Between 100 and 499 KM: 180 EUR Between 500 and 1999 KM: 275 EUR Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR 8000 KMor more: 1100 EUR
Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον

Υπολογιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/tools/distance_en.htm

ΔΙΑΜΟΝΗ:

Η εξεύρεση διαμονής στη χώρα Υποδοχής είναι ευθύνη των δικαιούχων σε συνεργασία με τους οργανισμούς φιλοξενίας. Πιθανοί ιστότοποι προς εξεύρεση διαμονής

http://eurasmus.com/

https://www.uniplaces.com/

https://housinganywhere.com/

Θέματα Υγείας

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε χρόνιες παθήσεις ή άλλα προβλήματα υγείας ( επιληψία, καρδιακή ή άλλη ανεπάρκεια, διαβήτη , άλλα νοσήματα, ανάγκη για συχνές μεταγγίσεις ή παθήσεις που χρήζουν θεραπείας και παρακολούθησης ) παρακαλώ όπως
μας ενημερώσετε πριν την αναχώρηση σας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε που θα αποταθείτε σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης και περιστατικού στη χώρα τοποθέτησης σας, και να έχετε ενημερωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία η ασφαλιστικό αντιπρόσωπο για την οικονομική στήριξη σας σε περίπτωση εξόδων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη σας για περιόδους κινητικότητας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πέρα από την κάλυψη για Θάνατο, μερική ή ολική ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα που προκύπτουν από ατύχημα, απώλεια/κλοπή περιουσίας, είναι αναγκαίο να καλύπτεστε και για έξοδα επαναπατρισμού /repatriation expenses (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων επαναπατρισμού σορού) αλλά και για έξοδα που αφορούν στην προσωπική αστική ευθύνη/third party liability .

Σε περίπτωση που ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμοί στην Κύπρο, δεν σας καλύπτουν μπορείτε να αποταθείτε και σε εταιρείες που έχουν διεθνή προσανατολισμό π.χ Swiss Care, συνάπτονται πιο κάτω σχετικές πληροφορίες.

  1. Swisscare Services (Table of Benefits)
  2. www.insuretostudy.com

Employers Liability Insurance/ Γενική Ευθύνη Εργοδότη

Ο οργανισμός τοποθέτησης σας θα πρέπει να φέρει την Γενική Ευθύνη Εργοδότη/ Employers Liability Insurance και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο της εν λόγω κάλυψης πριν την έναρξη της τοποθέτησης .

Η Γενική Ευθύνη Εργοδότη απευθύνεται σε Εργοδότες, ανεξάρτητα από αριθμό προσωπικού. Σύμφωνα με το νόμο ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενο του.

Η Γενική Ευθύνη Εργοδότη καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση σωματικού τραυματισμού ή επαγγελματικής ασθένειας εργοδοτούμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Πληρώνει αποζημίωση μετά από εξώδικο συμβιβασμό ή δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός δεν φέρει την Γενική Ευθύνη Εργοδότη ( καθότι ο νόμος διαφέρει από χώρα σε χώρα) έχετε το δικαίωμα να μην συμμετέχετε σε περίοδο πρακτικής τοποθέτησης . Στην περίπτωση που θα συμμετέχετε θα το πράττετε με δική σας ευθύνη.
Public Liability Insurance/ Γενική Αστική Ευθύνη
Καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου ( εσάς) σε τρίτους για τυχαίο σωματικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που προέρχεται και έχει άμεση σχέση με την εργασία του. Στην περίπτωση που ο οργανισμός τοποθέτησης σας ζητήσει κάλυψη για

Γενική Αστική Ευθύνη παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την έκδοση της.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Mε την άφιξη του/της δικαιούχου στον οργανισμό φιλοξενίας, ο/η δικαιούχος θα αποστείλει υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το arrival form μαζί με το boarding pass του/της. Σε διάστημα 3-5 ημερών από την παραλαβή των εντύπων το Γραφείο αποστέλλει εντολή για πληρωμή της Α’ Δόσης ( 70%).
!Κατά το πρώτο μήνα τοποθέτησης τους , και μέχρι την καταβολή της Α’ δόσης, οι φοιτητές καλούνται να καλύψουν τυχόν έξοδα που προκύπτουν ( διαμονής, διατροφής, διακίνησης)
Σε περίπτωση που θα προχωρήσετε με αλλαγές στην τοποθέτηση σας, π.χ περιεχόμενο τοποθέτησης θα συμπληρώνετε το έντυπο Changes to Mobility το οποίο θα αποστέλλετε στο Γραφείο Κινητικότητας outgoing@cut.ac.cy

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ που θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus ( το πολύ ένα μήνα μετά την επιστροφή σας ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ), για τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσετε πριν φύγετε από τον Οργανισμό Υποδοχής:

1. Arrival/Departure Form ( θα πρέπει να υπογραφεί από τον Οργανισμό Φιλοξενίας) μόνο το μέρος που αφορά την ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, δηλαδή το πεδίο Departure.

2. Πρωτότυπες Κάρτες Επιβίβασης- δηλαδή οι original όχι φωτογραφία, όχι copies (οι κάρτες επιβίβασης θα χρειαστούν σε πρωτότυπη μορφή και αυτές που αφορούσαν στην άφιξη σας και αυτές που θα αφορούν στην αναχώρηση σας)

3. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το Traineeship Certificate

4. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και σφραγισμένα εκ μέρος του εργοδότη Log Books, για έκαστο μήνα.

5. Ολοκλήρωση του OLS Language Assessment ( θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά όπου εμπίπτει)

6. Συμπληρωμένο και Υπογεγραμμένο έντυπο Europass Mobility. Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οργανισμό Φιλοξενίας. Πρωτίστως όμως, συμπληρώνεται εκ μέρους του δικαιούχου φοιτητή, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου, ο ζητούμενος αριθμός, θα καταγράφεται εκ μέρους του δικαιούχου αφού επικοινωνήσει με το ΚΕΠΑ ηλεκτρονικά (κα. Σοφία Ευριπίδου).

7. Συμπλήρωση του on line – Final Report Form (καθότι είναι on line δεν συνάπτεται) το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση με τη λήξη της περιόδου τοποθέτησης αφού όλα τα πιο πάνω απαραίτητα έντυπα σταλούν εκ μέρους σας και όχι ΠΙΟ ΠΡΙΝ.

Η Πληρωμή της Β δόσης ( 30%) θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή σας στην Κύπρο, και την επισύναψη ΟΛΩΝ των πιο πάνω εντύπων καθώς και την συμπλήρωση του on-line report.

Οn line Report

Mετά την επιστροφή σας, και την κατάθεση όλων των εντύπων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας αποστείλει στο δικό σας προσωπικό email την σχετική φόρμα που αφορά το σύνολο εμπειριών σας. Το On line report συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εκ μέρους του δικαιούχου.
Μην ξεχάσετε να κάνετε submit στο εν λόγω έντυπο αφού το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά. Η μη συμπλήρωση του on line report εξυπακούει την επιστροφή της χορηγίας σας.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση επιστροφής πριν την λήξη της περιόδου τοποθέτησης, όπως αναφέρεται ΚΑΙ στο έντυπο Grant Agreement ο/η δικαιούχος θα αναγκάζεται να επιστρέψει όλη την χορηγία πίσω στο Ίδρυμα Αποστολής( ΤΕ.ΠΑ.Κ) εκτός σε περιπτώσεις force majeure που θα εξετάζονται ξεχωριστά από το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης
Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή της Χρηματοδοτικής Σύμβασης θα πραγματοποιείται αφού ο φοιτητής γίνει αποδεκτός από τον Οργανισμό, και θα αφορά μόνο όσους φοιτητές η τοποθέτηση έχει εγκριθεί εκ μέρους των τμημάτων τους.