Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016/2017

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015/2016, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν, κατά τον Ιούνιο του 2016.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση αφορά και τους απόφοιτους της Νοσηλευτικής για πιθανή τοποθέτηση στην ΒΜΙ.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Δήλωση Συμμετοχής, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την 29η Απριλίου

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
30η Ιουνίου 2016 για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μέχρι την 29η Απριλίου, μέχρι την 30η Ιουνίου καλούνται να ενημερώσουν το Γραφείο Erasmus για τον οργανισμό Φιλοξενίας στο outgoing@cut.ac.cy

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Απαραίτητα έντυπα αποδοχής από τον Φορέα Φιλοξενίας είναι τα πιο κάτω τα οποία θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στο outgoing@cut.ac.cy ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 Ιουνίου 2016

Το έντυπο TRAINING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σε συνεννόηση με τον οργανισμό φιλοξενίας και κατόπιν θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy για τις κατάλληλες υπογραφές εκ μέρους του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Το ACCEPTANCE LETTER δεόντως συμπληρωμένο εκ μέρους των ενδιαφερόμενων και υπογεγραμμένο εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο outgoing@cut.ac.cy

Έντυπα αποδοχής που θα αποστέλλονται μετά τις 30 Ιουνίου 2016 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να διευθετήσουν την υπογραφή τους και αποστολή τους εγκαίρως.